ยางพาราเป็นสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย โดย พระยารัษฎานุประดิษฐ์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองตรัง ได้นำ
ยางพาราจากประเทศมาเลเซียเข้ามาปลูกที่ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นแห่งแรก ในประมาณปี พ.ศ. 2442 และต้นยาง ต้นดังกล่าว
ปัจจุบันก็ยังอยู่ นับจากเริ่มปลูกครั้งแรกถึงปัจจุบัน


ในปัจจุบันนี้ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่มีผลต่อการเพิ่ม จีดีพี ของประเทศไทย และมีความสำคัญต่อตลาดโลกเป็นอย่างมาก
อีกทั้งขณะนี้ ประเทศไทยยังจัดเป็นผู้ผลิตยางพารารายใหญ่ของโลก ซึ่งรายได้จากการผลิตและการส่งออกยางพารา จัดเป็นรายได้
หลัก ที่สำคัญของประเทศไทยอีกตัวหนึ่ง

 
     
 
       
 
 
 
copyright@2006 YangthaiSupply.com All right Reserved. Site by NAS